Home > Hình ảnh hoạt động > Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cũng tương tự đối với bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, ngân hàng, trường học. Nhưng đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp được quy đinh rõ tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) hướng dẫn thi hành một số điều trong nghị định 52/2008/NĐ-CP.trách nhiệm của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ

Tại điều 6 quy định rất rõ nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ như sau:

+ Chấp hành đúng quy định của pháp luật

+ Khi thực hiện nhiệm vụ của các hoạt động dịch vụ bảo vệ phải mặc đầy đủ đồng phục, đeo biển hiệu và phải có Giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ do Giám đốc doanh nghiệp cấp.

+ Chỉ thực nhiệm nhiệm vụ trong phạm vị hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và từ chối thực hiện các hành vi trái pháp luật.

+ Tong khi tiến hành hoạt động dịch vụ bảo vệ, nếu phát hiện các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trong khu vực bảo vệ như: cháy, nổ, tai nạn gây thương tích hoặc chết người; gây rối trật tự hoặc những hành vi khác có dấu hiệu tội phạm, thì nhân viên bảo vệ đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi đó có trách nhiệm cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.
+ Chấp hành nghiêm chỉnh sự kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ do Công ty điều động nhân viên bảo vệ phải thực hiện nghiêm túc sự phân công của Công ty theo đúng quy định của Công ty và pháp luật, trường hợp không hiểu, không rõ phải liên lạc với chỉ huy để được hướng dẫn kịp thời.