Home > Nghiệp vụ bảo vệ > Đạo đức của người chỉ huy lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Đạo đức của người chỉ huy lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp

Trong bất kỳ ngành nghề nào, đạo đức là vấn đề quan trọng đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong đó có nghề bảo vệ chuyên nghiệp, lực lượng bảo vệ thành quả lao động cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Đạo đức của người chỉ huy lực lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Trong mỗi công ty bảo vệ chuyên nghiệp, nhân sự được chọn lọc khắt khe qua nhiều vòng tuyển chọn, trong đó có “xác nhận nhân sự” tại địa phương nơi cư trú, đảm bảo không có tiền án, tiền sự hoặc mắc các tội trong đó có xâm phạm tài sản của người khác.

Đạo đức của người chỉ huy lực lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

1. Khái nhiệm về đạo đức

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp lợi ích của con người với con người, giữa cá nhân và xã hội.

2. Tính giai cấp của đạo đức

Đạo đức hình thành để đáp ứng nhu cầu tinh thần của xã hội. Sinh ra trong những điều kiện sinh hoạt vật chất nhất định của xã hội, nó bảo vệ chế độ kinh tế, chính trị, văn hoá của xã hội đó hoặc doanh nghiệp đó. Khi một chế độ hoặc một doanh nghiệp trở thành  lạc hậu thì nền đạo đức do xã hội đó tạo ra cũng trở thành lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của xã hội hoặc doanh nghiệp đó. Một chế độ xã hội hoặc doanh nghiệp ra đời cần có nền đạo đức tương ứng phù hợp với xã hội  hoặc doanh nghiệp đó.

3. Đạo đức cách mạng

Đạo đức cách mạng là đạo đức của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến, cách mạng triệt để nhất. Nói cách khác đạo đức cách mạng là những gì góp phần xoá bỏ cái cũ, cái lạc hậu của xã hội cũ và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động xung quanh giai cấp vô sản, đang sáng tạo ra xã hội mới của những người cộng sản.

Đạo đức của người bảo vệ

công ty bảo vệ chuyên nghiệp

1. Chức năng đạo đức

a. Nhận thức

    Nhận thức đạo đức mang lại tri thức đạo đức của mỗi người và nhận thức đó là cơ sở để mỗi cá nhân điều khiển hành vi trong quan hệ xã hội. Muốn nâng cao nhận thức thì phải không ngừng học tập và rèn luyện.

b.    Điều khiển hành vi

Điều khiển hành vi đạo đức là làm cho cá nhân, xã hội quan hệ với nhau chặt chẽ hơn. Hành vi đó được thể hiện đối với xã hội và đối với chính mình.
*  Đạo đức của con người được thể hiện qua các hành vi:
–    Quan hệ đúng mức tình nghĩa, chung thuỷ với mọi người.
–    Có lối sống trong sáng, trung thực, khiêm tốn, giản dị.
–    Có lương tâm nghề nghiệp (mang tính tập thể và vì cái chung).

c.    Chức năng giáo dục

Từ nhận thức thể hiện hành vi là logic đạo đức của mọi người nói chung mỗi CBNV nói riêng, có tác dụng chi phối, ảnh hưởng để giáo dục người khác, giáo dục lẫn nhau trong cộng đồng hoặc  trong mỗi tập thể đơn vị.

2.  Yêu Tổ quốc Việt nam và có tình cảm quốc tế của giao câp công nhân

cong ty bao ve

Ngày nay, yêu nước gắn bó chặt chẽ với yêu chủ nghĩa xã hội. Là công nhân Việt Nam nó chung, nhân viên bảo vệ của công ty DVBV Sài Gòn Nam Chính Trực nói riêng cần thể hiện bằng hành động cụ thể là yêu nghề và yêu công ty mà mình đã chọn. Đó là dám nghĩ dám làm bằng chính sức lực và tri thức để lao động góp phần xây dựng công ty và ổn định đời sống của người lao động.

Giai cấp  công nhân Việt nam là một bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế, là sự nghiệp chung của cả xã hội loài người. Vì vậy chúng ta cùng giai cấp công nhân quốc tế đấu tranh xoá bỏ áp bức bóc lột để giải phóng các dân tộc đang bị CNĐQ và các thế phản động lưu vong đè nén, áp bức và phá hoại.

3. Giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa

  • Lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp dù gián tiếp lao động ra của cải vật chất nhưng là một bộ phận không thể tách rời của giai cấp công nhân Việt nam và không thể tách rời trong quá trình sản xuất.
  • Giai cấp công nhân Việt nam ra đời đã được chủ nghĩa Mác – Lê Nin soi đường, có Đảng cộng sản Việt nam và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đang từng bước tiến lên trình độ tự giác, có cương lĩnh đấu tranh chính trị độc lập. Đảng cộng sản việt nam thường xuyên giáo dục giai cấp Công nhân Việt nam đấu tranh cách mạng, đoàn kết dân tộc, liên minh Công- Nông- Trí thức để tiến hành giải phóng dân tộc.
  • Ngày nay giai cấp công nhân Việt nam là đội quân chủ lực trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Do đó là một bộ phận của giai cấp công nhân, lực lượng bảo vệ phải được giác ngộ về lý tưởng, có trình độ  và năng lực tổ chức để làm chủ công việc.

4.  Yêu lao động, yêu nghề nghiệp

  • Lao động là bản chất của mỗi người, nó có ý nghĩa to lớn  về kinh tế, nhất là trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Lao động còn có ý nghĩa giáo dục thẫm mỹ và đạo đức. Thông qua lao động con người sẽ cải tạo được thiên nhiên, biến đổi xã hội và bản thân con người cũng được trưởng thành. Do đó là nhân viên bảo vệ phải coi lao động là nguồn sống là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.
  • Trong xã hội hiện nay, mỗi nghề nghiệp đều có đặc trưng về kỹ thuật và tính chất lao động. Mỗi nghề cũng có những khó khăn, thuận lợi khác nhau, nhưng tất cả nhằm mục đích phát triển kinh doanh, dịch vụ để nâng cao đời sống con người. Do đó mỗi ngành, mỗi nghề đều có giá trị và sự trân trọng riêng. Điều cơ bản là chúng ta sẽ lao động như thế nào để góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển hơn. Muốn vậy mỗi chúng ta phải biết yêu quý công việc, yêu quý nghề mà mình đã chọn.

5. Quan hệ tốt trong tập thể

Khi xã hội càng phát triển thì người lao động trên mọi nghề đều đòi hỏi phải có tính tập thể cao. Do đó cần phải có sự phối hợp, quan hệ mật thiết trong tập thể, phải có tính kỷ luật, tôn trọng Pháp luật của Nhà nước, các Nội quy, Quy chế của Công ty… Đó là nội dung đạo đức của giai cấp công nhân Việt nam.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC

1. Thông qua lao động

Con người xuất hiện là kết quả của quá trình tiến hoá rất lâu dài của loài động vật cấp cao. Thông qua lao động để duy trì sự sống của mình, trong quá trình lao động đã phát minh sáng chế ra tư liệu và phương thức sản xuất. Sự lao động, sáng tạo đó là yếu tố quyết định sự phát triển của xã hội và của con người.

2. Rèn luyện ý thức giác ngộ chính trị

Học tập, rèn luyện ý thức, giác ngộ chính trị và trình độ về mọi mặt là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người lao động. Khi có tri thức, người lao động mới tự giác thông qua lao động để góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển và tự hoàn thiện thành người lao động mới.

Để trở thành một nhân viên bảo vệ, người chỉ huy trong lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp có đạo đức tốt, mỗi cán bộ nhân viên phải luôn rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành những người có ích cho xã hội, cũng như sự tin tưởng cho khách hàng. Các công ty dịch vụ bảo vệ cũng phải thường xuyên đào tạo và giáo dục đội ngũ cán bộ nhân viên luôn  xứng đáng với sự tin tưởng của Quý khách hàng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tại sản tại các mục tiêu.

Ghi rõ nguồn: congtybaove khi phát hành lại nội dung bài viết này