Home > Hình ảnh hoạt động > Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại hà nội cung có đủ cầu?

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại hà nội cung có đủ cầu?

Công ty dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội cung có đủ cầu? đây là câu hỏi khó cho lĩnh vực bảo vệ đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội, đặc biệt là sau khi hết thời gian điều chỉnh nghị định 52 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Hiện tại theo một số nguồn tin của một vị lãnh đạo một trường Nghiệp vụ công an tại Hà Nội thì có rất nhiều Công ty dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội chưa đáp ứng được yêu cầu của nghị định 52 và trong thơi gian tới nhà .nước sẽ tiếp tục tăng cường quản lý loại hình dịch vụ này.

công ty bảo vệ tại hà nội, công ty bảo vệ,công ty bảo vệ chuyên nghiệp
Hình ảnh hoạt động của một Công ty dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội